ENMEC พัฒนาชุดฝึกสอนรีโทรฟิตซีเอ็นซีอุตสาหกรรม

Activity

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณทัต กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ และหัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้เป็นตัวแทนตรวจรับอุปกรณ์สำหรับการทำรีโทรฟิตชุดฝึกสอน จาก บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จากการที่ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธาน EEC-HDC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ไปยังเครือข่ายสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ทำได้สะดวกมากขึ้น ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณพัต กรรมการศูนย์ฯ จึงดำริที่จะสร้างชุดฝึกการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี ขึ้นมาโดยใช้เครืองจักรซีเอ็นซีอุตสาหกรรมที่ไม่สลับซับซ้อนมากเกินไป ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายฯ มีโครงสร้างเครื่องจักรซีเอ็นซี E-Mill และ E-Turn สภาพทางกลยังคงใช้งานสมบูรณ์แต่ระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่เสื่อมสภาพมีอายุเกินกว่า 20 ปี ซึ่งได้รับบริจาคมาจาก บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด เป็นจำนวน 2 ตัว และขอความร่วมมือ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรีโทรฟิต ในราคาพิเศษ และนอกจากนี้ทาง อาจารย์ทัศพันธ์ ยังมอบหมายให้นักศึกษาของทางสาขาวิชาฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจาก บมจ.เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ เป็นผู้ดำเนินการทำรีโทรฟิตเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรซีเอ็นซี อันเป็นองค์ความรู้ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *