CNC Retrofit

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อิเล็กโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม(อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ให้บริการจัดทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยอาจารย์และนักศึกษาของทางสาขาวิชาฯ

โครงการเริ่มที่ภาคอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรซีเอ็นซีที่เสื่อมสภาพแล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพที่ระบบทางกลสามารถยังคงฟื้นฟูสภาพได้ ทางศูนย์ฯ ยื่นเสนอขอรับงบประมาณการสนับสนุนการทำรีโทรฟิตจากหน่วยงาน หรือโครงการที่ให้การสนับสนับสนุนงบประมาณ โดยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือประมาณ 20 – 50% ของงบประมาณการทำรีโทรฟิตทั้งหมด