ENMEC ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ บพค. กระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ENMEC EEC-HDC และคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินติดตามผลงานโครงการ TRM และ Premium Course กรรมการตรวจประเมินติดตามผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Continue Reading