ENMEC ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ บพค. กระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ENMEC EEC-HDC และคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินติดตามผลงานโครงการ TRM และ Premium Course กรรมการตรวจประเมินติดตามผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Continue Reading

ENMEC EEC-HDC เดินเครื่องถ่ายทอดเทคโนโลยี Robot Retrofit

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC(ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต กรรมการศูนย์เครือข่าย ENMEC ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการศูนย์เครือข่ายฯ และผู้เชี่ยวชาญการทำรีโทรฟิต บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Continue Reading

ผู้บริหาร ENMEC ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวง อว.

ผู้บริหาร ENMEC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 “ขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ม.บูรพา และกระทรวง อว.เป็นแม่งาน

Continue Reading

ทุนการศึกษา SNC Former PCL.

รับสมัครทุนการศึกษา SNC ปีการศึกษา 2565 (แบบมีเงินเดือนระหว่างเรียนและปฏิบัติงาน) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาแบบบูรณาการการทำงานและการเรียน จัดการศึกษาโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ร่วมกับ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตามรูปแบบ EEC Model Type A จบแล้วมีงานทำเงินเดือนสูง เงื่อนไขการรับสมัคร- จบปวส.ช่างอุตสาหกรรม (ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)- ผลการเรียนระดับปวส.ไม่น้อยกว่า 3.0- สามารถฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงงานเอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ในวันจันทร์ถึงพฤหัส และเรียนวันศุกร์ถึงอาทิตย์ ณ มทร.ตะวันออก- รับเงินเดือนระหว่างฝึกปฏิบัติงานและได้รับทุนเรียนฟรีตลอดระยะเวลาการศึกษา เงื่อนไขการพิจารณาให้ทุน-สอบข้อเขียนและปฏิบัติการวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ มทร.ตะวันออก-สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 23 มีนาคม 2565 -ผ่านการทดลองงาน ณ โรงงานเอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 […]

Continue Reading