Contact

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(วิทยาเขตบางพระ)
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

สำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โทร. 038-358-201
อาจารย์ ทัศพันธ์ สุวรรรทัต หัวหน้าสาขาวิชาฯ โทร. 081-940-9272
อาจารย์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ ผู้เชียวชาญการทำรีโทรฟิต โทร. 087-7109-159