Thursday, July 18, 2024
Activity

ENMEC พัฒนาชุดฝึกสอนรีโทรฟิตซีเอ็นซีอุตสาหกรรม

Activity Slider

ENMEC ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ บพค. กระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ENMEC EEC-HDC และคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินติดตามผลงานโครงการ TRM และ Premium Course กรรมการตรวจประเมินติดตามผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Activity Slider

ENMEC EEC-HDC เดินเครื่องถ่ายทอดเทคโนโลยี Robot Retrofit

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC(ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต กรรมการศูนย์เครือข่าย ENMEC ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการศูนย์เครือข่ายฯ และผู้เชี่ยวชาญการทำรีโทรฟิต บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Activity

วทอ.ตากสินระยอง หารือความร่วมมือศูนย์ ENMEC- EEC HDC

อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณทัต กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ และ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ได้ให้การตอนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

Activity

CNC Retrofit ศูนย์ ENMEC คว้ารางวัล The Best Practice of TRM

อาจารย์ ทัศพันธํ สุวรรณ กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) นำคณะอาจารย์ของสาขาวิชาฯ และกรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day)

Activity Slider

ผู้บริหาร ENMEC ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวง อว.

ผู้บริหาร ENMEC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 “ขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ม.บูรพา และกระทรวง อว.เป็นแม่งาน

Activity

ENMEC บรรยายพิเศษ การทำรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) ได้ให้เกียรติมาบรรยายการทำรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตหกรรม แก่คณาจารย์ของทางสาขาวิชาฯ

Activity

ประธาน EEC-HDC ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า ศูนย์ ENMEC และงานรีโทรฟิตเครื่องจักร

ประธาน EEC-HDC เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC)

Activity

แมคคาทรอนิกส์ บางพระ เข้าพบประธาน NPM Alliance Group

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) มทร.ตะวันออก เดินทางเข้าพบ ประธานกลุ่ม NPM Alliance Group

Activity

ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น NPM Alliance Group เข้าเยี่ยมชมโครงการรีโทรฟิต ศูนย์ ENMEC

Mr.Eiichi Takamatsu กรรมการบริหารกลุ่ม NPM Alliance Group ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธุรกิจในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ENMEC