CNC Retrofit ศูนย์ ENMEC คว้ารางวัล The Best Practice of TRM

อาจารย์ ทัศพันธํ สุวรรณ กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) นำคณะอาจารย์ของสาขาวิชาฯ และกรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day)

Continue Reading