CNC Retrofit ศูนย์ ENMEC คว้ารางวัล The Best Practice of TRM

Activity

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อาจารย์ ทัศพันธํ สุวรรณทัต กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) และ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นำคณะอาจารย์ของสาขาวิชาฯ และกรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย อาจารย์ศรีชล ภิรมย์ลาภ อาจารย์นพรุจ เขียวนาค อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ และ อาจารย์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานดังกล่าวเน้นการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรม และเป็นผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงได้รับงบประมาณบางส่วนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) อันนำไปสู่การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับสถานประกอบการ ก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในงานสัมมนา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มทร.ตะวันออก และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 3 ผลงาน ประกอบไปด้วย  โครงการออกแบบและรีโทรฟิตเครื่องกลึง CNC อาจารย์ศรีชล ภิรมย์ลาภ เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการแก้ไขและติดตั้งรถวางแบบขึ้นรูปด้วยน้ำเหล็ก อาจารย์นพรุจ เขียวนาค เป็นหัวหน้าโครงการ และ โครงการพัฒนาระบบนำทางรถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับขนย้ายวัสดุภายนอกอาคาร อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการออกแบบและรีโทรฟิตเครื่องกลึง CNC อาจารย์ศรีชล ภิรมย์ลาภ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ได้รับรางวัล The best Practice of TRM โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่สถานประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถนำเครื่องจักรซีเอ็นซีเก่าที่เสียหายแล้ว กลับมาใช้ได้เหมือนเครื่องใหม่ และยังสามารถผลิตนักศึกษาที่มีองค์ความรู้การซ่อม สร้างเครื่องจักรซีเอ็นซี อันเป็นแขนงวิชาชีพที่มีรายได้สูง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *