แมคคาทรอนิกส์ บางพระ เข้าพบประธาน NPM Alliance Group

Activity

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน NPM Alliance Group อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(วิทยาเขตบางพระ) เดินทางเข้าพบ คุณสมมาต ตันติเวชกุล ประธานกลุ่ม NPM Alliance Group และคุณเลิศดนัย เอมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป เพื่อหารือความร่วมมือและบริการวิชาการระหว่างกัน นำโดย อาจารย์ ศรีชล ภิรมย์ลาภ ผู้จัดการโครงการ อาจารย์นพรุจ นาคเขียว อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ และ อาจารย์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ

ในการพูดคุยทางสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ฯ ได้รายงานความคืบหน้าการทำรีโทรฟิตเครื่องจักร CNC Lathe ที่ทางบริษัทได้นำมาขอรับการสนับสนุนและได้รับงบประมาณจากทางกระทรวง อว. ว่ามีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ประธาน NPM ได้ให้กรอบการคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ของทางสาขาวิชาฯ ไปทำงานในบริษัทพันธมิตรของทางกลุ่ม ทีประเทศญี่ปุ่นจำนวน 10 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการตามมาตรฐานกฎหมายแรงงานประเทศญุี่ปุ่นทุกประการ นอกจากนี้แล้วทางสาชาวิชาฯ และทางกลุ่ม NPM Alliance Group ได้เห็นชอบที่จะลงนาม MOU เพี่อบริการวิชาการด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร การนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์กับเครื่องจักร และไลน์การผลิต ร่วมถึงการส่งนักศึกษามาฝึกงานในกลุ่ม NPM Alliance Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *