วทอ.ตากสินระยอง หารือความร่วมมือศูนย์ ENMEC- EEC HDC

Activity

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณทัต กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ และ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ได้ให้การตอนรับ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายกมล ชุ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและวิชาการ คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง จ.ระยอง คณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ในการเยียมชมศูนย์ ENMEC คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ได้หารืออความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาบุคลากรจากช่างเทคนิคสู่นวัตกร เชื่อมโยงการจัดการศึกษาระดับ ปวส.ช่างเมคคาทรอนิกส์สู่วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ร่วมกัน โดยจะจัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาของ วทอ.ตากสินระยอง ฝึกอบรมโครงการ CNC & Robot Retrofit โครงการคัดเลือกและพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาทุน บมจ.SNC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *