ผู้บริหาร ENMEC ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวง อว.

Activity Slider

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ BBS Auditorium ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการ ENMEC อาจารย์ทัศพันธุ สุวรรณทัศน์ กรรมการ ENMEC และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 “ขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ม.บูรพา และกระทรวง อว. เป็นแม่งาน โดยมี  ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY)” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 พรัอมด้วย ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโครงการ จาก อว.

ในงานมีกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Partnership for Sustainable Development Goals” โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน การเสวนา ในหัวข้อ “CWIE และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการ ของตลาดแรงงาน” โดยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ และพิธีมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 การแสดงผลงาน CWIE ที่มีผลงานโดดเด่นในระดับประเทศ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน CWIE ของ 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการ CWIE

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC(ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มทร.ตะวันออก ได้ร่วมนำผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมแสดงในงานดังกล่าว

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=389179083245434&id=100064600363000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *