ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น NPM Alliance Group เข้าเยี่ยมชมโครงการรีโทรฟิต ศูนย์ ENMEC

Activity

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC HDC (ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ Mr.Eiichi Takamatsu กรรมการบริหารกลุ่ม NPM Alliance Group ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธุรกิจในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เครือข่ายฯ และขอทราบความคืบหน้า เครื่องจักรซีเอ็นซีที่ทางบริษัทสาขาในประเทศไทยนำเข้ามาร่วมโครงการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร โดยมอบหมาย อาจารย์ทัศพันธุํ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ศรีชล ภิรมย์ลาภ และอาจารย์นพรุจ นาคเขียว กรรมการศูนย์ ให้การต้อนรับ

NPM ได้ขอรับการสนับสนุนการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ของสาขาวิชาฯ และนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการฟืนฟูสภาพระบบทั้งทางกล และระบบควบคุมทางไฟฟ้าที่ผลิตโดย Delta Electronics Inc Taiwan นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวง อว.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *