ประธาน EEC-HDC ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า ศูนย์ ENMEC และงานรีโทรฟิตเครื่องจักร

Activity

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม วันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ(มทร.ตะวันออก) ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ในการนี้ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานฯ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ต่อมาเวลา 13.00 น. ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม การทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี ของศูนย์เครือข่ายฯ โดยมี ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเข้าเยี่ยมชม คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับ นำโดย ผศ.คมกฤช กิติพร คณะบดีสำนักวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ ศรีชล ภิรมย์ลาภ ผู้จัดการโครงการ อาจารย์นพรุจ นาคเขียว อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ และ อาจารย์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ ผู้เชียวชาญการทำรีโทรฟิต

เครื่องจักรที่ทางศูนย์เครือข่ายฯ นำมารีโทรฟิต จะเป็นเครื่องจักรของผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนการทำรีโทรฟิต โดยทางศูนย์ฯ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้อาจารย์และนักศึกษาของทางสาขาฯ เป็นผู้ดำเนินการทำรีโทรฟิตเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่สถานประกอบการและเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ การซ่อมสร้างเครื่องจักรซีเอ็นซีให้แก่นักศึกษาของทางสาขาวิชาฯ นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านบุคคลากร ทางศูนย์ฯ สามารถออกแบบหลักสูตรการอบรมเพื่อสร้างทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการซ่อมบำรุง การทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี ให้แก่สถานประกอบการ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *