บรรยาย CNC Wiring for Lathe Machine

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(บางพระ) ดร.วารินทร์ ชลหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรีโทรฟิต ให้เกียรติมาบรรยายการ Wiring อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี(CNC Lathe) แก่อาจารย์และนักศึกษาของทางสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

Continue Reading

รับมอบอุปกรณ์ CNC Lathe Controller

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ณ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(วิทยาเขตบางพระ) นายอุดม สุขใจ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ โดยมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ ทัศพันธุ์ สุวรณทัต

Continue Reading

TGI Meeting

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์(ENMEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก(บางพระ) คุณสินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน(TGI) ได้เดินทางเข้าหารือความร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรีโทรฟิต

Continue Reading

CNC Lathe Retrofit

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์(ENMEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณาจารย์ศูนย์เครือข่ายฯ นำโดย นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และนายวารินทร์ ชลหาญ กรรมการศูนย์ฯ ได้ร่วมกัน ตรวจสอบสภาพทางกลเครื่อง CNC Lathe ที่จะทำการรีโทรฟิต

Continue Reading

Kuka Robot Retrofit

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นายทัศพันธ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้เป็นตัวแทนรับมอบหุ่นยนต์ Kuka ที่บริจาคโดยภาคเอกชน

Continue Reading